Zápis

Termín zápisu  do mateřské školy

Ve  školním roce 2023/2024 určuje školský zákon  závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na odbobí  od 2. května do 16. května. Termín a místo  zápisu stanoví ředitelka mateřské školy  v dohodě  se zřizovatelem a zveřejní na místě obvyklém. V mateřské škole Rataje se koná zápis dne 11. 5. 2023

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do  zahájení  povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné, není-li  dále stanoveno jinak - viz. § 34 odst.1 zákonač. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).


Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař. Potvrzení je součástí „Žádosti o přijetí“.

Osobně si dokumenty můžete vyzvednout i v době provozu mateřské školy od 11. 4. 2023 –v mateřské škole třída Berušky.

 


Soubory ke stažení