Zápis

Termín zápisu  do mateřské školy

Ve  školním roce 2024/2025 určuje školský zákon  závazný termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na odbobí  od 2. května do 16. května. Termín a místo  zápisu stanoví ředitelka mateřské školy  v dohodě  se zřizovatelem a zveřejní na místě obvyklém. V mateřské škole Rataje se koná zápis dne 09. 05. 2024

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do  zahájení  povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné, není-li  dále stanoveno jinak - viz. § 34 odst.1 zákonač. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).


Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

 

Osobně si dokumenty můžete vyzvednout i v době provozu mateřské školy od 15. 4. 2024 –v mateřské škole třída Berušky.

 


Soubory ke stažení