Školní družina

 

Školní družina při Základní škole škole Rataje má od letošního školního roku (2023/2024) dvě oddělení. Oddělení I. navštěvují žáci 1. a 2. ročníku, vede jej paní vychovatelka Denisa Mouralová, a kmenovou třídou tohoto oddělení je učebna č. 5 (půdní vestavba). II. oddělení školní družiny navštěvují žáci 3. a 4. ročníku pod vedením paní vychovatelky Jitky Stojaníkové, najdete jej v učebně č. 1 (třída 3. + 5. ročníku v prvním patře).  Školní družina využívá za příznivého počasí multifunkční a dětské hřiště, ve farské zahradě máme k dispozici také nové dopravní hřiště. V náplni činností v družině nechybí četba na pokračování, která souvisí s celoročním tématem školní družiny. Oblíbenou činností je malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, pohybové hry venku i v tělocvičně, společenské a deskové hry či tematické akce.

Činnosti družinky se řídí ŠVP pro ŠD, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. V ročním plánu práce každého oddělení jsou jednotlivé činnosti podrobněji rozepsané. Plán zahrnuje činnosti odpočinkové a rekreační, dále zájmové činnosti, které obsahují činnosti společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, hudební, literárně dramatické, sportovní a přírodovědné. Ve školní družině se děti učí také stolovat, udržovat pořádek v šatně, šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Pravidelně se také věnujeme dopravní výchově, výchově k finanční gramotnosti a environmentální výchově. Nedílnou součástí jsou také sebeobslužné dovednosti, vedení ke zdravému životnímu stylu, hygienické návyky a používání „kouzelných“ slůvek a zásadám slušného chování.

 

 

Dokumenty
2022/2023
2023/2024